Privacy Verklaring

 

Privacy Wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

eMJe zal alle informatie betreffende een cliënt, die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet verstrekken aan derden, behoudens voor zover eMJe wettelijk hiertoe verplicht is, indien administratieve afhandeling t.b.v. de zorgverzekeraar dit vereist of indien cliënt toestemming heeft gegeven te communiceren met betrokken hulpverleners.

eMJe verzamelt de persoonsgegevens t.b.v. contractuele verplichtingen ter afhandeling met de zorgverzekeraar t.b.v. offertes, declaraties hulpmiddelen en medische voorschriften.

eMJe kan de informatie over de cliënt die benodigd is voor het uitoefenen van werkzaamheden opnemen in een klantenbestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door eMJe kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de cliënt is aangegaan voor het verlenen van diensten, service en verstrekken van het product.

Uitwisseling van de persoonsgegevens tussen organisaties gebeurt alleen nadat de cliënt die het betreft toestemming heeft verleend en alleen voor zover dat voor de gevraagde of te leveren zorg of dienstverlening noodzakelijk is.

eMJe zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten op basis van de privacy wetgeving AVG in acht nemen, hetgeen inhoudt dat eMJe de gegevens van de cliënt juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden.

eMJe zal de persoonsgegevens bewaren zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. eMJe biedt cliënten de mogelijkheid zich te laten uitschrijven en/of vernietiging van het dossier wanneer contractuele verplichtingen met de zorgverzekeraar zijn opgeheven.

Wij maken gebruik van Cryptshare om e-mailberichten met bijzondere of gevoelige persoonsgegevens op een beveiligde manier te versturen vanuit Outlook.